Türk Dişhekimleri Birliği tarafından Odamıza 001-1466 sayılı 01/10/2015 Tarihli gelen yazı;Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunları Genel Tebliğlerinin incelemesinde 1989 yılında çıkartılan 1912 sıra numaralı Tebliğ ile 1 Haziran 1989 tarihinden itibaren,özel muayenehane, özel poliklinik,özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce (Diş hekimi dahil) özel muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış olduğu,bunların sadece defterdarlıklar’la anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacağının belirtildiği görülmektedir.

8.9.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 418 sıra numaralı Tebliğ ile 191 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılınca söz konusu uygulamada sona ermiş;reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler arasından çıkartılmıştır.

Bu Doğrultuda halen Dişhekimi muayenehanelerinde kullanılan reçetelerin maliye anlaşmalı matbaalarda basılması zorunluluğu bulunmamaktadır.Bigilerinize rica ederim