03.02.2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin, ağız diş sağlığı hizmet sunumunda
oldukça radikal değişiklikler getirerek bazı kurallarının muğlak, çelişkili ya da uygulamasının
yaşamda önemli zorluklar yaratması sebebiyle, kısa zamanda sağlık kuruluşlarında tam olarak
uygulanamadığı bilinmektedir.
Bakanlığın 20.04.2015 tarihli yazısıyla Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasında yaşanan kimi sorunlara çözüm
yolları önerilerek, Yönetmeliğin yaptırımlarının 30.10.2015 tarihinden itibaren uygulanacağı
belirtilmişti.
Alanda karşılaşılan zorluklar nedeniyle; Yönetmeliğin uygulamasının ertelenmesi
talebiyle 28.12.2015 tarihinde Sağlık Bakanından randevu talebimiz olmuştu.
Meslektaşlarımızın Yönetmelikle ilgili yaşadıkları sorunların çeşitli kademelerde
Bakanlığa iletilmesi çabalarımız sonucu, Sağlık Bakanlığı yayımladığı 12.01.2016 tarih ve
23590821/199 sayılı yeni genelgesi ile uyum süresinin 01.06.2016 tarihine kadar uzatıldığını
duyurmuştur.
Sağlık Bakanlığının bu olumlu yaklaşımı için teşekkür ediyor, yeni Yönetmelik
hazırlıklarında her türlü katkıyı Türk Dişhekimleri Birliği olarak vermeye hazır olduğumuzu
belirtiyoruz.
Bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla,
Ali GÜRLEK
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri