HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Bedir Mah. Sıvalı Sok. No:1 Selçuklu/KONYA adresinde mükim Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İle diğer taraftan; Tevfikiye Cad. Garanti İş Hanı D:20-21 Karatay/KONYA adresinde mükim Konya Diş Hekimleri Odasıarasında aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak imzalanmıştır. MADDE 2. TANIMLAR İşbu SÖZLEŞME metni içerisinde; 2.1. Dünyagöz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısaca “DÜNYAGÖZ”, 2.2. Konya Diş Hekimleri Odası “ODA”, 2.3. DÜNYAGÖZ ve ŞİRKET kısaca “TARAFLAR”, 2.4. İşbu Hizmet Sözleşmesi kısaca “SÖZLEŞME” MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 3.1. İş bu Sözleşmenin konusu, DÜNYAGÖZ ’ün ilgili hastanesinden ODA çalışanının, hizmet almak için başvurduğunda alacağı indirim koşullarını düzenlemektedir. 3.2. ODA çalışanı veya birinci derece yakını, isminin ve resmi kimlik kartı ile kendisini tanıtarak göz sağlığı ile ilgili sorunlarını DÜNYAGÖZ’e bağlı sağlık kuruluşlarında ayakta ve/veya yatarak teşhis ve tedavi edilmeleri, tedavi sırasında yapılacak işlemler ile uygulama esaslarının belirlenmesi ve ödeme şartlarının düzenlenmesidir. MADDE 4.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. DÜNYAGÖZ vereceğiHizmetler’iprofesyonelbirsağlıkkuruluşuolmasınıngerektirdiğisorumluluklariçerisinde, bukonudakitümtıbbikurallaravemevzuat-standartlaraharfiyenriayetederekyerinegetirecekveayrıcabuhizmetleriengüvenilirbiçimde, zamanindaveeksiksizyerinegetirmekiçingayretgösterecektir. 4.2. DÜNYAGÖZ, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmelikler de dahil tüm sağlık mevzuatı ve ilgili tüm mevzuata ve kurallara uygun olarak yerine getirmek için gerekli tüm izin ve lisanslara sahiptir ve sahip olmayı sürdürecektir. 4.3. Taraflar bu Sözleşme dahilindeki çalışmalarının gereği saklı kalmak üzere diğer Taraf’ın adını, ünvanını, marka, logo ve sair tanıtım işaretlerini ilgili Taraf’ın yazılı veya elektronik posta üzerinden ve/veya herhangi bir ortamda izni olmaksızın hiçbir şekilde ve surette kullanamaz. 4.4. ODA Ek:1 de belirtilen sözleşme şartlarını çalışanlarına-üyelerine DÜNYAGÖZ ’ün belirlediği ve onayladığı görsel ve metinler ile duyurmayı kabul eder. 4.5. ODA duyuru için mail,sms, sosyal medya hesapları ve buna benzer iletişim kanallarını kullanacaktır. 4.6. ODA kendi ürün veya hizmetlerinin’ de DÜNYAGÖZ çalışanlarının faydalanmasını talep etmesi halinde kampanya hazırlayacak ve DÜNYAGÖZ’e iletecektir. MADDE 5. ÖDEME Hizmet bedeli; EK1’de tanımlanmış şartlarda uygun olarak hastaya fatura edilir ve faturanın tamamı, hastadan nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir. MADDE 6 : FESİH İş bu SÖZLEŞME imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak bir (1) yıl geçerlidir. Taraflardan biri SÖZLEŞME süre sona ermeden bir(1) ay önce yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadıkça, SÖZLEŞME aynı koşullarda birer yıl daha uzatılmış olur. MADDE 7 : GİZLİLİK Taraflarca aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşme’nin imzasından önce ve yürürlük süresi boyunca Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a aktarılacak yazılı ya da sözlü tüm bilgiler (“Gizli Bilgiler”) gizli tutulacak ve Taraflar, Gizli Bilgiler’i üçüncü kişi ve kurumlara aktarmayacaklardır. Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi’yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, işbu Gizli Bilgiler Sözleşme konusu hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılabilecek, başka hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Taraflar’ın bu taahhüdü işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de süresiz olarak geçerli olacaktır. İş bu SÖZLEŞME, 2 sayfa ve ek-1 ve çift nüsha olarak tanzimedilmiş olup, 10/01/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. DÜNYAGÖZ HASTANESİ KONYA DİŞ HEKİMLERİ SAN. TİC.AŞODASI EK 1: (SGK VE ÜCRETLİ HASTALAR VE 1. DERECE YAKINLARI İÇİN) MUAYENE :%30 TETKİK :%20 LAZER AMELİYAT :% 15 GENEL AMELİYAT :% 15 ÖZELLİKLİ AMELİYAT :%10 Özel Şartlar; • İndirimler hastanın ödeyeceği rakam üzerinden yapılacaktır. • Özel sağlık sigortalı kişilerde sigortanın kapsam dışı bıraktığı işlemlerde uygulanır. • ’İş bu indirimin uygulanması durumunda diğer indirim ve kampanyalar uygulanmaz. İlan edilen şartlar dahilinde Müşteri dilediğini seçme hakkı vardır. • Tüm İşlemler için kredi kartlarına bankalar ile yapılan anlaşmalar oranında vade farksız taksitli ödeme imkânı bulunmaktadır. • Dünyagöz grup hizmet fiyatlarını ve indirim yüzde oranlarını sözleşme süresincedeğiştirme, kaldırma hakkını saklı tutar. • Yapılan indirim oranları tüm şubelerimizde geçerli olacaktır. • Hastanın başka sözleşmeler nedeniyle gördüğü tedavi bedelinden indirim hakkı bulunuyor ise; hasta ikisinden birini tercih ederek kullanır.