Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve 32 Dişhekimleri Odasının talebi üzerine bu odalarımıza üye meslektaşlarımız, “Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası” kapsamına alınmıştır. “Tetik Parmak” ve “Carpal Tunel Sendromu- Tenisci Dirseği” tanısı konulan meslektaşlarımız, cerrahi müdahale dışında “istirahat” yoluyla tedavi edilebileceklerinin raporla belgelenmesi halinde de yılda 30 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik ödeneğini alabileceklerdir. 

WİLLİS TOWERS WATSON Brokerliğinde TDB ve DUBAI STARR SİGORTA arasında imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2019 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir.
 

TDB FERDİ KAZA POLİÇESİ HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

Olası bir Hasar durumunda öncelikle aşağıdaki iletişim bilgileri ile irtibata geçerek oluşan hasarınız ile ilgili bilgi ve detay alabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki evrakları tamamlayarak yine aşağıda belirtilen adrese Togay Erten adına evrakları iletmeniz durumunda dosyanız açılacak ve sigorta şirketine iletilecektir. Yapılacak tüm ödeme ve detaylar tarafınızca iletilecek mail adresi ve/veya tüm detaylar ayrıca bildirilecektir.

Togay Erten(530) 291 46 16 
Emre Eker  (530) 498 32 84   
   
AdresWillis Towers Watson Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş
Mustafa Kemal Mah. 2123. Cad.Cepa Ofis No : 2 – D  Kat : 2  Daire :203
Çankaya / ANKARA  

Willis Towers Watson Sigorta Brokerlik A.Ş.
Astoria A Kula Kat: 4/1  Büyükdere Cad. No: 127 34394
Esentepe/ İSTANBUL

A- İş görmezlik ve/ veya Tedavi Giderleri ile İlgili Başvurularda İstenen Belgeler

1- Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı (Dubai sigorta şirketi Hasar servisi müdürlüğü dikkatine yazılacak, Banka hesap bilgileri ve iritbaty bilgileri ayrıca ilave edilecektir)
2- İş Görememezlik Raporu
3- Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları
4- Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu.

B-Maluliyet ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

1- Kaza tutanağı (onaylı sureti)
2- Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu

C- Ölüm ile İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

1- Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı)
2- Veraset İlamı
3- Nüfus Kayıt Örneği
4- Ölüm Raporu

        

KAZA HALİNDE BAŞVURULACAK SİGORTA BROKERLİĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş
Mustafa Kemal Mah. 2123. Cad.Cepa Ofis No : 2 – D  Kat : 2  Daire :203
Çankaya / ANKARA  

Willis Towers Watson Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş
Astoria A Kula Kat: 4/1 Büyükdere Cad. No: 127
34394 Esentepe / İSTANBUL

  
Telefon: 0212 329 29 69
Faks : 0212 346 03 00
E-posta : WTWGSTR.Hasar@willis.com
Web     : www.willistowerswatson.com
  
Müşteri Temsilcisi : TOGAY ERTEN
E-mail  togay.erten@willistowerswatson.com
Telefon : 0530 291 46 16
  

(Faks evraklarının üzerine ilgili kişinin isminin yazılması rica olunur)

FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu vefat 15.000 TL

Kaza sonucu maluliyet 15.000 TL

Kaza sonucu tedavi masrafları 1.500 TL

KAZA SONUCU İŞGÖREMEMEZLİK SİGORTASI TEMİNATI

Kaza sonucu iş göremezlik sigortası günlük teminatı: 75.00 TL

İş göremezlik yıllık azami gün sayısı: 200 gün/kişi

Kaza geçiren dişhekiminin sigorta firmasına başvurusunun, kazanın oluşunu takiben 10 gün içerisinde yapılması gerekmektedir.

Başvuru koşulları ve diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

Odaların yer aldığı poliçe grupları için tıklayınız….

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları İçin Tıklayınız…

***

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
2019-2020 DÖNEMİ GRUP FERDİ KAZA SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

1. Grubun büyüklüğü ve tüm Türkiye`ye dağılımı nedeni ile sigortalılardan başvuru formu talep edilmeyecektir.

2. Deprem teminata dahil edilmiştir.

3. Terör vakaları sonucunda oluşan tazminatlar talep kapsam haricindedir.

4. Primlerimize BSMV dahil edilmiştir

5. Tazminat ödemelerinde Muafiyet uygulanmayacaktır.

6. Poliçe üzerinde verilen teminatlar Irak ve Afganistan hariç 7/24 tüm Dünya`da geçerlidir.

7. Sigortalının kazaen vefatı halinde, durum lehdar veya yasal yahut atanmış mirasçıları tarafından yazılı olarak Sigortacıya bildirilir. Teminatın ödenebilmesi için; 

 • Ölüm sebebini bildirir Doktor Raporu ve Defin Ruhsatı
 • Ölüm kaza sonucu meydana gelmişse, Cumhuriyet Savcılığı’nca düzenlenecek Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit  Tutanağı, 
 • Lehdar tayin edilmiş ise Lehdar (lar) ın tasdikli Nüfus Kayıt Örneği,
 • Lehdar tayin edilmemiş ise Veraset İlamı ve hak sahiplerinin tasdikli Aile Nüfus Kayıt Sureti,
 • Vergi dairesinden alınacak Veraset ve İntikal ile ilgili yazı,Sigorta Ettiren tarafından Sigortacı’ya gönderilir. Bu belgelerin verilmesinden sonra hak sahiplerine ödeme yapılabilmesi için, Sigortacı tarafından örneği hazırlanmış olan ibranamenin imzalanması gerekir. Lehdarlara ancak “ibranamenin” imzalanmasından sonra ödeme yapılabilir. 
   

8. Kazaen maluliyet halinde. Teminatın ödenebilmesi için; 

 • Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı,
 • Sakatlık nedenini, durumunu ve kesinleşmiş sakatlık  derecesini (sakatlığın yüzde kaç oranında olduğunu) belirtir, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ya da Özel Hastanelerin sağlık kurulundan alınacak rapor.
   

9. Sigortalının kaza sonucu yaralanması neticesinde meydana gelecek tedavi masraflarının ödenebilmesi için;

 • Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı(kaza işyerinde gerçekleşti ise işverenin ve işçinin ayrı ayrı olarak kazanın gerçekleştiğine ilişkin yazacağı dilekçeleri)
 • Hastane(epikriz) raporu
 • Açıklamalı tedavi giderleri faturası veya makbuzu,                                                                                                                                                              

      Sigorta Ettiren tarafından, kaşeli ve imzalı bir ön yazı ile birlikte, yazı ekinde ayrıca imza sirkülerine de yer verilmek suretiyle Sigortacı’ya gönderilir.
 

10. İşgörememezlik tazminatı halinde tazminat değerlendirmesi için;

 • Kaza sonrası tedavi için başvurulan Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ya da özel hastanelerden alınacak olan ve kazanın oluş şeklini, tedavinin seyrini, sigortalının ne kadar süre ile çalışamayacak durumda olduğunu belirten epikriz, sağlık raporu, tetkik  sonuçlarının Sigorta Ettirenin kaşeli ve imzalı yazısı (yazı ekine Sigorta Ettirenin imza sirküleri de ilave edilmek suretiyle) ile Sigortacıya  gönderilmesi gerekir.
 • Kazanın iş yerinde meydana geldiği durumlarda kaza tutanağı; işyeri dışında meydana geldiği durumlarda ise sigortalının yazılı kaza beyanı, Sigortacı tarafından gerek görülmesi halinde trafik kaza raporu, adli rapor,  karakol zaptı, alkol muayene raporu ve benzeri belgeler istenecektir.
   
 • “Uzun süreli çalışamaz” raporu verilmesi halinde, Sigortacı çalışamazlığın sürüp sürmediği ile ilgili olarak sigortalıyı istediği zaman, istediği sıklıkta ve istediği doktora kontrol ve muayene ettirme hakkına sahiptir.  

      Gündelik tazminat, çalışamaz raporunun Sigortacıya verilmesi ve gereken inceleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra sigortalıya ödenir.

11. Sigortalılık döneminde ortaya çıkan tazminat konusu, sözleşme bitmiş olsa dahi, olayın gerçekleştiği tarihte poliçenin düzenlenmiş olduğu sigorta şirketinin teminatı altındadır.

12. Tazminata neden olan olayın adli bir vaka olması durumunda, sigorta şirketi davanın sonucunu bekler

13. Poliçeye giriş – çıkışlar tam gün esasına göre yapılacaktır.

14. İş görememezlik teminatı kişi başı max.200 gün ile sınırlıdır.

15. Toplam yıllık hasar üst limiti 5.000.000 TL ile sınırlıdır.

16. Girişin 15 gün içerisinde bildirilmesi ve bildirim esnasında üye kaydına ilişkin belgenin gönderilmesi kaydıyla, sigortanın başlangıç tarihi odaya üye olunan tarih olarak değerlendirilir.

17. Dişhekimlerinin Cumartesi günü de çalışıyor olması nedeni ile Cumartesi günü iş günü olarak kabul edilecektir.

18. Tazminata konu olayın, ayakta ve/veya yatarak tedavilerin ve iş görememezlik halinin sigorta şirketine olay tarihinden İtibaren 10 GÜN içinde bildirilmesi gerekmektedir.

19. Tazminata konu bir olay olmasını takiben, evrakların tamamlanmasından sonra max. 10 gün içinde hasar ödemesi yapılmaktadır.

20. Sigortalanma yaşı konusunda üst yaş sınırı yoktur. 
 

DUBAİ STARR SİGORTA A.Ş