Tarihçemiz

3224 sayılı TDB Kanunu’nun 07.06.1985 tarihinde kabul edilip, Resmi Gazete’de 25.06.1985 tarihinde 18792 sayı ile yayımlanıp hayata geçmesinden sonra, Türk Tabipler Birliği’ne bağlı olan meslektaşlarımız, Kanun gereğince üye sayısı 100’ün üzerinde olan illerde oda kurulabilmesinden dolayı, 1985 yılının Kasım ayında, Oda Kurucu Üyeleri Rasih Vardım, Necati Hilmi Küçükyıldız, Haluk Poçan, Süleyman Taşkazan ve Naci Gürdin tarafından  kurulan Konya Dişhekimleri Odası bünyesine katılmışlardır.

1986 yılının Nisan ayında ilk Genel Kurul yapılmıştır.

Konya Dişhekimleri Odası’na Karaman – Aksaray ve Niğde il ve ilçeleri de bağlamıştır. Daha sonraki yılarda Niğde İli odamızdan ayrılarak Kayseri Dişhekimleri Odası’na bağlanmıştır.

Konya Dişhekimleri Odası’na; Konya – Karaman – Aksaray İlleri ve bu İllere bağlı ilçelerde görev yapan dişhekimleri kayıtlıdır.

İki yılda bir Olağan Genel Kurul ve oda organlarının seçimi yapılmakta olup, Seçimlerde;Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve TDB delegeleri belirlenmektedir. Seçilen delegeler TDB’nin Yönetim, Yüksek Disiplin, Denetleme Kurullarının oluşumunda yer almaktadır.

Konya Dişhekimleri Odası bünyesinde Öğrenci Kolu kurulmuş ve faaliyetlerini, Oda Yönetim Kurulu’nun gözetiminde yerine getirmektedirler.

Konya Dişhekimleri Odası’nın 1986 yılında kuruluşundan  bugüne kadar sırası ile görev yapan Yönetim Kurulu Başkanları; Rasih Vardım, Yılmaz Koç, Necati Hilmi Küçükyıldız, Osman Elvan, Birol Karakaya veTayip Turan Ekinalan’dır.

Konya Dişhekimleri Odası; Mülkiyeti kendisine ait olan bürosu, sekreteryası ve teknolojik donanımları ile kurumsallaşma yolunda büyük yol katetmiştir.

Meslektaşlarmızın özlük haklarının korunmasında, Toplum Ağız ve Diş sağlığı Hizmetleri içerisinde Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin önemini savunmakta ve bu amaçta girişimlerde bulunmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ile birlikte hareket ederek, meslektaşlarımız, bilimsel yeniliklerden ve değişen teknolojilerden haberdar edilmektedirler.

2008 yılı Bilimsel Dişhekimliğinin 100. yılı olması münasebetiyle, Türk Dişhekimleri Birliği, 100.yıl kutlama etkinlikleri düzenlemektedir. Odamız bu etkinliklere katılmış ve 2007 yılının Aralık ayında 100.yıl etkinlikleri kapsamında bir bilimsel program düzenlemiştir.

Konya Dişhekimleri Odası, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, İlimizde bulunan diğer sivil toplum örgütleri ile uyum içinde çalışarak  İl Protokolünde yerini almıştır.

Konya Dişhekimleri Odası üye sayısı kurulduğu yıllarda 150 civarında iken bugün üye sayısı 840’dır.